Tlenek chromu

KARTA TECHNICZNA

 

CAS: 1308-38-9 / Einecs: 215-160-9

Wzór: Cr2O3

 

Synonimy: tlenek chromu(III), chromia

Opis produktu: tlenek chromu występuje w postaci zielonego, bezwonnego proszku. Jest rozpuszczalny w wodzie.

Zastosowanie: tlenek chromu jest stosowany jako pigment w przemyśle kosmetycznym, tworzywach sztucznych, a także w farbach. Jest również stosowany jako środek ścierny lub polerujący.

Opakowanie: beczki 25 kg (inne opakowania dostępne na zamówienie)

Dostępność: na magazynie lub na zamówienie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: nie dotyczy

ADR / IMDG / IATA: nie dotyczy

UN: nie dotyczy

Grupa pakowania: nie dotyczy

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.