Kolba kukurydzy

KARTA TECHNICZNA

 

CAS : N/A / Einecs : N/A

Wzór: nie dotyczy

 

Synonimy: kolby kukurydzy

Opis produktu: kolba kukurydzy

Zastosowanie: kolba kukurydzy służy do suszenia części galwanizowanych. Jest również używana jako miękki materiał ścierny, gdy jest lekko zmielona, do czyszczenia powierzchni w budownictwie.

Opakowanie: worki 20 kg (inne rodzaje opakowań na zamówienie)

Dostępność: na magazynie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: nie dotyczy

ADR / IMDG / IATA: nie dotyczy

UN: nie dotyczy

Grupa pakowania: nie dotyczy

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.