Golpanol MBS

KARTA TECHNICZNA

 

CAS : 127-68-4 / Einecs : 204-857-3

Wzór: C6H4NNaO5S

 

Synonimy: 3-nitrobenzenosulfonian, sól Na; kwas M-nitrobenzenosulfonowy

Opis produktu: golpanol MBS występuje w postaci bezwonnych i żółtawych granulek o minimalnej zawartości 92%.

Zastosowanie: golpanol MBS jest stosowany w galwanizacji jako dodatek do demetalizacji powłok metalicznych lub chemicznych.

Opakowanie: worki 25 kg (inne rodzaje opakowań na zamówienie)

Dostępność: na magazynie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: golpanol MBS

 

ADR / IMDG / IATA: nie dotyczy

UN: nie dotyczy

Grupa pakowania: nie dotyczy

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.